[1]
พลซา ภ. , ฉัตรเงิน ช. และ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. 2019. พิษของใบสาบเสือต่อลูกปลาดุกบิ๊กอุย. วารสารเกษตรนเรศวร. 16, 2 (ธ.ค. 2019), 48–54.