[1]
ฝั้นต๊ะ ส. , รักมาก อ. และ วงค์ตามี อ. 2019. ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานในเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จากภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารเกษตรนเรศวร. 16, 2 (ธ.ค. 2019), 55–62.