[1]
เลาห์รอดพันธ์ ณ. , ห่านใต้ ป. , เชื้อผู้ดี ฉ. , อินเจริญ ท. , ปลั่งสูงเนิน บ. , แย้มหมื่นอาจ เ. และ มะลิวัลย์ บ. 2019. การปรับปรุงคุณภาพของเปลือกข้าวโพดต่อค่าองค์ประกอบทางเคมี และความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง. วารสารเกษตรนเรศวร. 16, 2 (ธ.ค. 2019), 63–69.