[1]
พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. และ วะชู ม. 2020. ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชบางชนิดต่อการควบคุมแห้วหมู และความเป็นพิษต่อข้าวโพด. วารสารเกษตรนเรศวร. 17, 1 (มิ.ย. 2020), 48–57.