[1]
แหยมคง ส. 2021. สถานภาพและรูปแบบการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก: Situation and pattern of raising White Tailed-Yellow Chicken of small scale farmers in Phitsanulok province. วารสารเกษตรนเรศวร. 18, 2 (ธ.ค. 2021), e0180204.