(1)
โพธิ์ทอง ธ. .; เมฆอรุณ ป. .; ชูสำโรง ส. การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ด้วยซอร์ฟแวร์รหัสเปิด และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. ว.เกษตรนเรศวร 2019, 16, 10-17.