(1)
พะสีนาม ค. .; กาศสนุก ธ. .; เลาห์รอดพันธ์ ณ. . การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับการเพาะต้นอ่อนพืช. ว.เกษตรนเรศวร 2019, 16, 27-34.