(1)
พลซา ภ. .; ฉัตรเงิน ช. .; พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. . พิษของใบสาบเสือต่อลูกปลาดุกบิ๊กอุย. ว.เกษตรนเรศวร 2019, 16, 48-54.