(1)
ฝั้นต๊ะ ส. .; รักมาก อ. .; วงค์ตามี อ. ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานในเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จากภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. ว.เกษตรนเรศวร 2019, 16, 55-62.