(1)
เลาห์รอดพันธ์ ณ. .; ห่านใต้ ป. .; เชื้อผู้ดี ฉ. .; อินเจริญ ท. .; ปลั่งสูงเนิน บ. .; แย้มหมื่นอาจ เ. .; มะลิวัลย์ บ. . การปรับปรุงคุณภาพของเปลือกข้าวโพดต่อค่าองค์ประกอบทางเคมี และความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง. ว.เกษตรนเรศวร 2019, 16, 63-69.