(1)
พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. .; วะชู ม. . ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชบางชนิดต่อการควบคุมแห้วหมู และความเป็นพิษต่อข้าวโพด. ว.เกษตรนเรศวร 2020, 17, 48-57.