(1)
สังคต เ. .; จุลรอด ก.; เอี่ยมสะอาด ก. .; ธรรมพิทักษ์ ก. .; หวันเหล็ม น. องค์ประกอบทางเคมีของรำข้าวและการส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติก Pediococcus Acidilactici V202. ว.เกษตรนเรศวร 2021, 18, e0180203.