(1)
แหยมคง ส. สถานภาพและรูปแบบการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก: Situation and Pattern of Raising White Tailed-Yellow Chicken of Small Scale Farmers in Phitsanulok Province. ว.เกษตรนเรศวร 2021, 18, e0180204.