พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. .; วงค์ตามี อ.; ทองม่วง ส.; สานุ่ม ข. . ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากใบอ้อย 16 สายพันธุ์ ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอม. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 1–9, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247973. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.