โพธิ์ทอง ธ. .; เมฆอรุณ ป. .; ชูสำโรง ส. การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ด้วยซอร์ฟแวร์รหัสเปิด และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 10–17, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247974. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.