พะสีนาม ค. .; กาศสนุก ธ. .; เลาห์รอดพันธ์ ณ. . การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับการเพาะต้นอ่อนพืช. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 27–34, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247977. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.