เพ็ญโพธิ์ ภ.; โตมอญ ช. .; ตันเรือน ก. .; นาพิรุณ ท. .; ธงไชย ว. .; แช่มมุ่ม ย. .; พูลประเสริฐ พ. . การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากสาบเสือในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 35–47, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247978. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.