พลซา ภ. .; ฉัตรเงิน ช. .; พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. . พิษของใบสาบเสือต่อลูกปลาดุกบิ๊กอุย. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 48–54, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247979. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.