ฝั้นต๊ะ ส. .; รักมาก อ. .; วงค์ตามี อ. ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานในเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จากภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 55–62, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247980. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.