เลาห์รอดพันธ์ ณ. .; ห่านใต้ ป. .; เชื้อผู้ดี ฉ. .; อินเจริญ ท. .; ปลั่งสูงเนิน บ. .; แย้มหมื่นอาจ เ. .; มะลิวัลย์ บ. . การปรับปรุงคุณภาพของเปลือกข้าวโพดต่อค่าองค์ประกอบทางเคมี และความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 63–69, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247981. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.