ธรรมนิติเวทย์ ศ. การประดับต้นไม้ภายในอาคาร. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 70–86, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247982. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.