พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. .; วะชู ม. . ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชบางชนิดต่อการควบคุมแห้วหมู และความเป็นพิษต่อข้าวโพด. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 48–57, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247995. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.