ปูริยะ จ. .; ชำนาญผา ว. .; บุตรสีภูมิ พ. . .; วงค์ตามี อ. . การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตระหว่างอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 จำนวน 16 สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพพื้นที่ดินทรายของจังหวัดพิษณุโลก. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 17, n. 2, p. e0170205, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/248446. Acesso em: 20 ส.ค. 2022.