ธนารุจ ช. การขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 18, n. 2, p. e0180201, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/248959. Acesso em: 29 พ.ค. 2022.