นิพันรัมย์ ม. .; ธรรมพิทักษ์ ก. .; สังคต เ. .; หวันเหล็ม น. คุณสมบัติทางเคมี ปริมาณสารฟีนอลิก กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของผงเปลือกส้มซ่าอบแห้ง. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 18, n. 2, p. e0180202, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/251749. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.