สังคต เ. .; จุลรอด ก.; เอี่ยมสะอาด ก. .; ธรรมพิทักษ์ ก. .; หวันเหล็ม น. องค์ประกอบทางเคมีของรำข้าวและการส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติก Pediococcus acidilactici V202. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 18, n. 2, p. e0180203, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/251869. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.