แหยมคง ส. สถานภาพและรูปแบบการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก: Situation and pattern of raising White Tailed-Yellow Chicken of small scale farmers in Phitsanulok province. วารสารเกษตรนเรศวร, [S. l.], v. 18, n. 2, p. e0180204, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/252468. Acesso em: 25 มิ.ย. 2022.