พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธนัชสัณห์, วงค์ตามี อนุพงศ์, ทองม่วง สุรศักดิ์, และ สานุ่ม ขนิษฐา. 2019. “ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากใบอ้อย 16 สายพันธุ์ ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอม”. วารสารเกษตรนเรศวร 16 (2):1-9. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247973.