โพธิ์ทอง ธิติศักดิ์, เมฆอรุณ ประสิทธิ์, และ ชูสำโรง สิทธิชัย. 2019. “การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ด้วยซอร์ฟแวร์รหัสเปิด และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”. วารสารเกษตรนเรศวร 16 (2):10-17. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247974.