พะสีนาม คงเดช, กาศสนุก ธันวมาส, และ เลาห์รอดพันธ์ ณรกมล. 2019. “การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับการเพาะต้นอ่อนพืช”. วารสารเกษตรนเรศวร 16 (2):27-34. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247977.