เพ็ญโพธิ์ ภัทราภรณ์, โตมอญ ชญานิศ, ตันเรือน กีรติ, นาพิรุณ ทิวธวัฒ, ธงไชย วิษณุ, แช่มมุ่ม ยุทธศักดิ์, และ พูลประเสริฐ พิสิษฐ์. 2019. “การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากสาบเสือในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล”. วารสารเกษตรนเรศวร 16 (2):35-47. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247978.