พลซา ภัทรียา, ฉัตรเงิน ชลธิชา, และ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธนัชสัณห์. 2019. “พิษของใบสาบเสือต่อลูกปลาดุกบิ๊กอุย”. วารสารเกษตรนเรศวร 16 (2):48-54. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247979.