ฝั้นต๊ะ สุธิสา, รักมาก อุษณรัศมิ์, และ วงค์ตามี อนุพงศ์. 2019. “ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานในเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จากภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. วารสารเกษตรนเรศวร 16 (2):55-62. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247980.