เลาห์รอดพันธ์ ณรกมล, ห่านใต้ ประวิทย์, เชื้อผู้ดี ฉัตรชัย, อินเจริญ ทศพร, ปลั่งสูงเนิน บุญฑริกา, แย้มหมื่นอาจ เสาวลักษณ์, และ มะลิวัลย์ บรรทัด. 2019. “การปรับปรุงคุณภาพของเปลือกข้าวโพดต่อค่าองค์ประกอบทางเคมี และความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง”. วารสารเกษตรนเรศวร 16 (2):63-69. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247981.