ธรรมนิติเวทย์ ศุภชาติ. 2019. “การประดับต้นไม้ภายในอาคาร”. วารสารเกษตรนเรศวร 16 (2):70-86. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247982.