พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธนัชสัณห์, และ วะชู มณฑิตา. 2020. “ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชบางชนิดต่อการควบคุมแห้วหมู และความเป็นพิษต่อข้าวโพด”. วารสารเกษตรนเรศวร 17 (1):48-57. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247995.