ปูริยะ จุฑามาศ, ชำนาญผา วีรพงษ์, บุตรสีภูมิ พิชัย, และ วงค์ตามี อนุพงศ์. 2020. “การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตระหว่างอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 จำนวน 16 สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพพื้นที่ดินทรายของจังหวัดพิษณุโลก”. วารสารเกษตรนเรศวร 17 (2):e0170205. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/248446.