ธนารุจ ชินพันธ์. 2021. “การขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต”. วารสารเกษตรนเรศวร 18 (2):e0180201. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/248959.