นิพันรัมย์ มนัสนันท์, ธรรมพิทักษ์ กิตติศักดิ์, สังคต เอื้องพร, และ หวันเหล็ม นรภัทร. 2021. “คุณสมบัติทางเคมี ปริมาณสารฟีนอลิก กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของผงเปลือกส้มซ่าอบแห้ง”. วารสารเกษตรนเรศวร 18 (2):e0180202. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/251749.