สังคต เอื้องพร, จุลรอด กัญญารัตน์, เอี่ยมสะอาด กนกรัตน์, ธรรมพิทักษ์ กิตติศักดิ์, และ หวันเหล็ม นรภัทร. 2021. “องค์ประกอบทางเคมีของรำข้าวและการส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติก Pediococcus Acidilactici V202”. วารสารเกษตรนเรศวร 18 (2):e0180203. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/251869.