แหยมคง สุภาวดี. 2021. “สถานภาพและรูปแบบการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก: Situation and Pattern of Raising White Tailed-Yellow Chicken of Small Scale Farmers in Phitsanulok Province”. วารสารเกษตรนเรศวร 18 (2):e0180204. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/252468.