[1]
โพธิ์ทอง ธ. ., เมฆอรุณ ป. ., และ ชูสำโรง ส., “การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ด้วยซอร์ฟแวร์รหัสเปิด และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 10–17, ธ.ค. 2019.