[1]
พะสีนาม ค. ., กาศสนุก ธ. ., และ เลาห์รอดพันธ์ ณ. ., “การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับการเพาะต้นอ่อนพืช”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 27–34, ธ.ค. 2019.