[1]
พลซา ภ. ., ฉัตรเงิน ช. ., และ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. ., “พิษของใบสาบเสือต่อลูกปลาดุกบิ๊กอุย”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 48–54, ธ.ค. 2019.