[1]
ฝั้นต๊ะ ส. ., รักมาก อ. ., และ วงค์ตามี อ., “ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานในเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จากภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 55–62, ธ.ค. 2019.