[1]
เลาห์รอดพันธ์ ณ. ., “การปรับปรุงคุณภาพของเปลือกข้าวโพดต่อค่าองค์ประกอบทางเคมี และความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 63–69, ธ.ค. 2019.