[1]
พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. . และ วะชู ม. ., “ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชบางชนิดต่อการควบคุมแห้วหมู และความเป็นพิษต่อข้าวโพด”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 48–57, มิ.ย. 2020.