[1]
สังคต เ. ., จุลรอด ก., เอี่ยมสะอาด ก. ., ธรรมพิทักษ์ ก. ., และ หวันเหล็ม น., “องค์ประกอบทางเคมีของรำข้าวและการส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติก Pediococcus acidilactici V202”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. e0180203, ต.ค. 2021.