[1]
แหยมคง ส., “สถานภาพและรูปแบบการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก: Situation and pattern of raising White Tailed-Yellow Chicken of small scale farmers in Phitsanulok province”, ว.เกษตรนเรศวร, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. e0180204, ธ.ค. 2021.