พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. ., วงค์ตามี อ., ทองม่วง ส., และ สานุ่ม ข. . “ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากใบอ้อย 16 สายพันธุ์ ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอม”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 1-9, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247973.